25.10.2018, Miroslav Maca

Úradná správa č.15 ObFZ Senica

25.10.2018, Miroslav Maca
Úradná správa č.15 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

  1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 29.10.2018/ pondelok/ o 17,oo hod.v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia OK o 17,3o hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

  VI.Liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE 

13.kolo Lakšárska Nová Ves - Spartak Šaštín - Stráže, stretnutie sa odohrá dňa 28.10.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod.

VI .Liga dorast U 19 –ObFZ Senica 

12.kolo Radošovce – TJ Slovan Šaštín-Stráže 

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP čl. 82 písmeno d a podľa ŠP čl.11 bod 3 priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku v prospech družstva Radošovce. Družstvo TJ Slovan Šaštín – Stráže odstupuje v zmysle RS B /25/ f na DK s návrhom na pokarhanie .

13.kolo Slovan Šaštín-Stráže - B.Svätý Jur, stretnutie sa odohrá dňa 28.10.2018 o 11:00 hod.

14.kolo Radošovce - B.Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 3.11.2018 o 13:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A 

9.kolo Jablonica - Štefanov , stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 14:30 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B 

8.kolo Borský Mikuláš - Mokrý Háj, stretnutie sa odohrá dňa 22.10.2018 o 16:30 hod.

10.kolo Moravský Svätý Ján - Čáry, stretnutie sa odohrá dňa 2.11.2018 t.j. v piatok o 15:30 hod

Chyby v Zápisoch 

lll.Tr. dosp. 1.kolo Jablonka - Podbranč chýba tréner domácich aj hostí

MO žiaci 8.kolo Sobotište - Jablonica chýba tréner hostí

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy 

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com,Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk,Tajomník jan.lapos@centrum.sk

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF. 

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka. 

1.4 ŠTK upozorňuje ISSF manažérov, že v prípade neobsadenia resp. nedostavenia sa R na stretnutie je treba najneskôr do 48 hodín vypísať všetky náležitosti do Zápisu. 

1.5 ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ. 

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 31.10.2018 

V Senici dňa 24.10.2018 ŠTK ObFZ Senica ŠTK ObFZ Senica Zapísal : Ján Lapoš

 Jozef Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

  Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.

1.Upozornenie pre delegátov zväzu.

Licenčný seminár „A“, DZ ZsFZ sa uskutoční 24.11.- 25.11.2018,DZ ObFZ od 01.12. do 02.12.2018.

Semináre sa uskutočnia v Radave v hore uvedených termínoch. Program bude zaslaný email. poštou.

Upozorńujeme DZ, že im budú sekretárom zväzu zaslané emailom prihlášky, ktoré musia v prípade záujmu vyplnené vrátiť na adresu : sekretar@obfzsenica.sk do 7.11.2018.

2.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy :

Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com

Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com 

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

3. Ospravedlnení R a DZ :

Sobota 27.10.2018 : Tubl Milan, Dutka Branislav (ZSFZ)

Sobota a nedeľa 27.-28.10.2018 : Otočka J., Ryčovský L., Smaženka P., Matúš F., Mesíček L.

4. Nedostavenie sa na stretnutie :

KR odstupuje R Mesíček Lukáš na DK s návrhom pokuty 30,- Eur za nedostavenie sa na majstrovské stretnutie 12.kola, VII.ligy dospelí TJ Rovensko – ŠFK Štefanov - porušenie Zásad pre činnosť R. 

5. Upozornenie R :

KR dôrazne upozorňuje všetkých R na povinnosti nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade nerešpektovania nariadenia KR, budú R riešení v zmysle Zásad pre činnosť R ( nedelegovanie na MS dospelých a mládeže, prípadne odstúpenie na DK ).

KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DS, že v prípade podania na komisiu (ŠTK,DK,KR) niektorého klubu, neodpovedať ani nereagovať nijakou inou formou na podanie. V prípade nerešpektovania nariadenia KR bude dotyčný R odstúpený na DK s návrhom na pokarhanie, príp. riešený v Zmysle zásad pre činnosť R.

6. Oznamy :

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu, včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 24.10.2018 Peter Tokoš tajomník KR

 Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

  Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :  

U116 Michal Vaculka1224366, TJ Družstevník Unín II.tr.dosp. Vylúčený za HNS – hranie rukou mimo pokutové územie podľa DP čl.46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.46/2  od 22.10.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:  

U117 Denis Lovecký 1286493,FK TJ Kúty MO dor  od 21.10.2018

U118 Kristián Beňa 1349761,TJ Tatran Jablonica MO dosp od 22.10.2018

DS po 5.ŽK 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP

U115 Jozef Krbica 1075125, ŠK Petrova Ves II.tr.dosp. od 15.10.2018 

U119 Marian Szantai 1085192, TJ Slovan Dubovce MO dosp. od 22.10.2018 

U120 Oliver Černek 1309601, FK Chropov III.tr dosp. od 21.10.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U121 Tobiáš Hurban 1320014, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO žiaci. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U110, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 24.10.2018 do 31.05.2019 

U122 Patrik Nádaský 1249605, TJ Chvojničan Radošovce MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U96, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 24.10.2018 do 31.05.2019 

Disciplinárne sankcie:

U123 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dorast. Nedohraté majstrovské stretnutie dorastu 12 kolo TJ Chvojničan Radošovce - TJ Slovan Šaštín – Stráže pre nízky počet hráčov, podľa DP čl.64/1.

DK trestá DS Pokarhanie podľa RS ŠTK čl 25 bod f a RP 5,- €

U124 Lukáš Mesíček 1208050 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –porušenie Štatútu rozhodcu – nezúčastnenie sa majstrovského stretnutia 12kola II.tr, dospelých TJ Družstevník Rovensko – ŠFK Štefanov. 

DK trestá DSpokutou 30,-€ podľaDP čl.9/1c a čl.62 a RP 10,-€

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

  1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR organizuje školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční z dôvodu vyššieho počtu prihlásených a smernice pre školenie v dvoch kurzoch:

Prvý kurz začína v termíne 30.11.2018 o 14,3o hod. v Jednote Senica / 1.Blok 30.11.- 2.12.2018/

Do prvého kurzu boli zaradení

M.Hlúpik, J.Chudý, J.Tolla, M.Hladký, M.Krásny, R.Pollák, J.Dvořák, P.Špoták, M.Kováčik, M.Černek, T.Vričan, P.Kumančík, ,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek, B.Jančí,J.Krč,S.Malý, J.Blažek,

M.Ivan, M.Lorenc, M.Biskupič, A.Biskupič, J.Hrušecký, M .Petrúfka.

Poplatok vo výške 100,-€ treba uhradiť do 13.11.2018 na účet ObFZ Senica:

IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 ,VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Do druhého kurzu v mesiacoch január – február boli zaradení: 

M.Chrenka, T.Juračka, ,M.Červeňák,A.Jakúbek, D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák J.Skokánek,P.Regásek, J.Dolný,I.Tabiš, I.Michalica,L.Cigánek,M.Theisz,D.Strapko,A.Maxian,B.Malík, L.Stieranka,M.Velický , B.Vajlent

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie,  v rozsahu 6 hodín na predĺženie licencie , ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov sa uskutoční dńa 8.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.Prezentácia o 14,30 hod., začiatok o 15,oo hod.

Poplatok 15,-€ uhraďte na číslo IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 20.10.2018.

VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Registrované žiadosti na predĺženie licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický,

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár,E.Štefanovič, P.Jakubec,Z.Pardubský,

M.Cingel, M.Maca, Ľ.Teplanský, J.Jakubička,J.Mindek,M.Ovečka,O.Majzún,J.Strapko,J.Flajžík,

D.Ozábal,M.Tomeček,T.Kocák,P.Chlupík,S.Novák, S.Šimek, Ľ.Jankových,T.Czapárik.P.Ryšavý.

Žiadame všetkých záujemcov, ktorí podali prihlášku a nie sú uvedení v zozname, aby obratom kontaktovali sekretára zväzu / 0905 723 251 / .

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

  Čerpanie kreditov za mládež:

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je nutné vyčerpať kredity za mládež

v termíne do 30.11.2018.

Licenčný seminár delegátov zväzu:

Sekretár upozorńuje DZ, že v termíne 1.-2.12.2018 sa uskutoční licenčné vzdelávanie šport.odborníka-

delegáta zväzu licencia „A“.

Oznamuje všetkým DZ z ObFZ Senica / III.liga – noví DZ/, že materiály im budú zaslané emailovou poštou najneskôr dňa 29.10.2018.Žiadam všetkých záujemcov o vykonanie licenčného vzdelávania,aby

vyplnenú záväznú prihlášku zaslali emailom na adresu sekretára najneskôr do 7.11.2018 do 16,oo Potvrdenie o absolvovaní zdravotnej prehliadky predložia na samotnom seminári.

Potvrdenie od lekára predložené na letnom seminári nie je platné!

Pozvánka a program licenčného seminára bude delegátom zaslaná prostredníctvom emailu.

Upozorňujem D, aby nezasielali formuláre jednotlivo na ZsFZ, ale na adresu sekretára ObFZ !

VIII.SPRÁVY KMaŠF

  NOMINÁCIA Výberu 2008 ObFZ Senica

na prípravný zraz pred kvalifikačným turnajom

o " Pohár predsedu ZSFZ 2018", ktorý sa uskutoční 03.11.2018 v ŠH Trenčíne.

Termín :31.10. 2018 (streda),o 17, oo hod, Športová hala / ŠH/ RsMS Senica pri autobus.stanici 

Kategória: Hráči narodení po 01.01.2008 a mladší

Program : 17,00 – 17,15 prezentácia hráčov

 17,30 – 19,30 tréningová jednotka

 19,30 – oznámenie nominácie na turnaj 

Prineste si: obuv do haly, teplákovú súpravu do haly, ponožky, hygienické potreby, registračný 

preukaz, preukaz zdravotného poistenia, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie:Mgr. Vladimír Rehák, 0903 672 298, email : wladimir.rehak@gmail.com

Nominovaní hráči :

Suchánek Lukáš , Šedivý Rudolf Jakub - Slovan Šaštín,Knotek Juraj, Kramár Matej – Hlboké, 

Vilém Adam, Višváder Krištof - Lak.N.Ves,Beňák Peter, Kassay Samuel, Holič Pavol, Piroha Maxim, Mihál Radoslav, Valášek Jakub – Cerová,Masár Samuel, Samek Peter – Borský Mikuláš,Kováčik Matyáš – Kunov,Zabadal Adam, Hodáň Adam, Hlaváč Tomáš – Kopčany,Polák Vladimír, Krbica Richard, Kaša Jakub, Hyža Michal – Petrova Ves,Milota Marek, Flajžík Matej – Radošovce,

Vaníček Fabian, Gregor Tomáš, Cablk Timotej – Mokrý Háj,Hoferka Martin, Tokoš Timotej, Šebesta Filip, Bajan Matúš – Unín,Brňo Miroslav, Špánik Maxim, Diviak Frederik, Malina Patrik, Krajčír Alex, Vanek Damián, Kánsky Patrik, Berta Adrián, Sivák Mário – Mor.Sv.Ján,Duška Erik, Hencovský Kristián, Polák Kristián – Čáry,Baláž Viliam – Brodské,Macko Denis – Sekule 

Tréneri : Vladimír Rehák 0903 672 298, Miroslav Tomeček,0949 877 121,Tomáš Míša 0915 128 037

Vedúci družstva :Ing. Dušan Manďák 0907 266 429

Upozornenie : 

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

Po obdŕžaní nominácie zavolaj trénerovi alebo pošli SMS alebo email o svojej pripravenosti .

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov  treba informovať vedúceho akcie .

Mgr. Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Prečítané: 198x