02.11.2018, Miroslav Maca

Úradná správa č.16 ObFZ Senica

02.11.2018, Miroslav Maca
Úradná správa č.16 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

  1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.11.2018/ piatok / o 17,oo hod.v Skalici.

Predsedovia OK o 17,45 hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

  VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE 

14.kolo TJ Spartak Šaštín – Stráže – Jablonica, stretnutie sa odohrá dňa 3.11.2018 t.j. v sobotu o 13:30 hod. 

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A 

10.kolo Cerová – Štefanov, stretnutie sa odohrá o 10:00 hod 

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B 

9.kolo B.Jur - Borský Mikuláš - Mokrý Háj, stretnutie sa odohrá dňa 27.10.2018 o 15:30 hod.

10.kolo Moravský Svätý Ján - Čáry, stretnutie sa odohrá dňa 2.11.2018 t.j. v piatok o 14:30 hod.

Chyby v zápisoch :

IV Liga U 15 MO žiaci 

M.Háj - Unín chýba tr. hostí

Cerová - Sobotište chýba tr. domácich

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy 

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF. 

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka. 

1.4 ŠTK upozorňuje ISSF manažérov, že v prípade neobsadenia resp. nedostavenia sa R na stretnutie je treba najneskôr do 48 hodín vypísať všetky náležitosti do Zápisu. 

1.5 ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ. 

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 07.11.2018 

V Senici dňa 31.10.2018 ŠTK ObFZ Senica ŠTK ObFZ Senica Zapísal : Ján Lapoš

 Jozef Rosa v.r.

predseda ŠTK 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

  Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com

Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com 

2. Ospravedlnení R a DZ :

Sobota 03.11.2018 : Smaženka Peter, Otočka Jozef. 

Sobota a nedeľa 03.-04.11.2018 : Ryčovský Libor, Mesíček Lukáš, Knap Gabriel

3. Upozornenie R :

KR dôrazne upozorňuje všetkých R ( 13.kolo Lak. Nová Ves - Stráže, R Kendi Alexander ) o povinnosti nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade nerešpektovania nariadenia KR budú R riešení v Zmysle zásad pre činnosť R (nedelegovanie na MS dospelých a mládeže,prípadne odstúpenie DK ).

KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DS, že v prípade podania na komisiu (ŠTK,DK,KR) niektorého klubu, neodpovedať ani nereagovať nijakou inou formou na podanie. V prípade nerešpektovania nariadenia KR bude dotyčný R odstúpený na DK s návrhom na pokarhanie, príp. riešený v Zmysle zásad pre činnosť R.

4. Oznamy :

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 

0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa

informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 31.10.2018 Peter Tokoš tajomník KR

 Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

  Vylúčený po ČK

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, čl.9/2b2 DP :  

U125 Michal Tokoš 1220223, TJ Družstevník Unín II.tr.dosp. Vylúčený za HNS – vzájomné napadnutie s brankárom hostí v prerušenej hre podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 29.10.2018

U126 Peter Maruša 1162071, FK Smrdáky II.tr.dosp. Vylúčený za HNS – vzájomné napadnutie s hráčom domácich č.10 v prerušenej hre podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 29.10.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:  

U127 Tomáš Novák 1248444,TJ Kopčany MO dosp  od 29.10.2018

DS po 5.ŽK

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP

U128 Viktor Smolinský 1295697, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. od 29.10.2018 

U129 Anton Mošať 1181795, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dosp. od 29.10.2018 

U130 Milan Tokoš 1142605, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp od 29.10.2018

U131 Dominik Peterka 1311638, TJ Tatran Jablonica  MO dosp od 29.10.2018

U132 Jakub Štefanka 1309326, TJ Tatran Jablonica  MO dosp od 29.10.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

  1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR organizuje školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční z dôvodu vyššieho počtu prihlásených a smernice pre školenie v dvoch kurzoch:

Prvý kurz začína v termíne 30.11.2018 o 14,3o hod. v Jednote Senica / 1.Blok 30.11.- 2.12.2018/

Do prvého kurzu boli zaradení

M.Hlúpik, J.Chudý, J.Tolla, M.Hladký, M.Krásny, R.Pollák, J.Dvořák, P.Špoták, M.Kováčik, M.Černek, T.Vričan, P.Kumančík, ,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek, B.Jančí,J.Krč,S.Malý, J.Blažek,

M.Ivan, M.Lorenc, M.Biskupič, A.Biskupič, J.Hrušecký, M .Petrúfka.

Poplatok vo výške 100,-€ treba uhradiť do 13.11.2018 na účet ObFZ Senica:

IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 ,VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Do druhého kurzu v mesiacoch január – február boli zaradení: 

M.Chrenka, T.Juračka, ,M.Červeňák,A.Jakúbek, D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák J.Skokánek,P.Regásek, J.Dolný,I.Tabiš, I.Michalica,L.Cigánek,M.Theisz,D.Strapko,A.Maxian,B.Malík, L.Stieranka,M.Velický , B.Vajlent

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie,  v rozsahu 6 hodín na predĺženie licencie , ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov sa uskutoční dńa 8.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.Prezentácia o 14,30 hod., začiatok o 15,oo hod.

Poplatok 15,-€ uhraďte na číslo IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 20.10.2018.

VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Registrované žiadosti na predĺženie licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár,E.Štefanovič, P.Jakubec,Z.Pardubský,

M.Cingel, M.Maca, Ľ.Teplanský, J.Jakubička,J.Mindek,M.Ovečka,O.Majzún,J.Strapko,J.Flajžík,

D.Ozábal,M.Tomeček,T.Kocák,P.Chlupík,S.Novák, S.Šimek, Ľ.Jankových,T.Czapári, P.Ryšavý,L.Vanek.

Žiadame všetkých záujemcov, ktorí podali prihlášku a nie sú uvedení v zozname, aby obratom kontaktovali sekretára zväzu / 0905 723 251 / .

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

  Čerpanie kreditov za mládež:

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je nutné vyčerpať kredity za mládež

v termíne do 30.11.2018.

Licenčný seminár delegátov zväzu:

Oznamuje všetkým DZ z ObFZ Senica / III.liga – noví DZ/, že materiály im boli zaslané emailovou poštou.Žiadam všetkých záujemcov o vykonanie licenčného vzdelávania,aby vyplnenú záväznú prihlášku zaslali emailom na adresu sekretára najneskôr do 7.11.2018 do 16,oo .

Potvrdenie o absolvovaní zdravotnej prehliadky predložia na samotnom seminári.

Pozvánka a program licenčného seminára bude delegátom zaslaná prostredníctvom emailu.

Upozorňujem D, aby nezasielali formuláre jednotlivo na ZsFZ, ale na adresu sekretára ObFZ !

VIII.SPRÁVY KMaŠF

  NOMINÁCIA Výberu ObFZ Senica  na kvalifikačný turnaj prípraviek

                           o " Pohár predsedu ZsFZ 2018", v ŠH Trenčín.

Termín : 03.11. 2018 (sobota) 

Čas a miesto

zrazu : 7,15 hod , Športová hala RSMS Senica / pri autobus.nádr./

Kategória : Hráči narodení po 01.01.2008 a mladší

Program : 07,30 – odchod autobusom do Trenčína

 09,00 – 16,00 kvalifikačný turnaj

 cca 17,30 – príchod do Senice 

Prineste si : obuv do haly, teplákovú súpravu do haly, ponožky, hygienické potreby, registračný 

preukaz,preukaz poistenca zdravot.poistenia, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie: Mgr. Vladimír Rehák ,0903 672 298, email : wladimir.rehak@gmail.com

Nominovaní hráči :

Kassay Samuel, Holič Pavol, Piroha Maxim, Mihál Radoslav, Valášek Jakub – Cerová 

Masár Samuel, Samek Peter, Šebesta Dominik – Borský Mikuláš,Kováčik Matyáš – Kunov

Hoferka Martin, Šebesta Filip, Bajan Matúš – Unín

Tréneri :Mgr. Wladimír Rehák, 0903 672 298

Ing. Dušan Manďák,0907 266 429 

Vedúci družstva: Milan Vanek,0911 020 916

Upozornenie:

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov  treba informovať vedúceho akcie

Mgr. Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Prečítané: 108x