Úradná správa č.22 ObFZ Senica
08.02.2018, Miroslav Maca

Úradná správa č.22 ObFZ Senica

Úradná správa č.22 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.02.2018 o 17,3o hod.

2.Personálne obsadenie odborných komisií:

VV na svojom zasadnutí dňa 05.2.2018 zvolil členov odborných komisií:

ŠTK – predseda J.Rosa 0905 706 978 

Členovia : Ján Cigánek, Ján Lapoš

KR – predseda M.Bašnár 0905 795 284 

Členovia : M.Linet,F.Patka,Tokoš

DK – predseda Ľ.Štora 0948 429 444

Členovia :R.Guček,P.Smaženka,M.Machlica,B.Dutka

KMaŠF- predseda V.Rehák 0903 672 298

Členovia : L.Varga, M.Hurbánek

Ekon.kom.- predseda J.Smolár 0907 707 135 

Člen : R.Laššo

TMK – predseda Š.Gálik 0905 569 363

Odv.kom.- predseda E.Jurovatý 0903 408 241

Člen : P.Mihál 

RK –predseda M.Kocák 0917 124 121

Členovia : Ľ.Vanek, D.Koníček

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1. Výnimky z hracích dní a časov pre jarnú časť ročníka 2017/2018

V zmysle RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.n RS pre súťaž.roč.2017/ 18 upozorňujeme FK , že výnimky z hracích dní a hracích časov platia samostatne pre jesennú časť a pre jarnú časť.

Termín zaslania výnimiek pre všetky súťaže a kategórie pre jarnú časť je 26.2.2018.

2.Upozornenie

Pre kluby pre jarnú časť 17/18 upozorňujeme na možnosť striedavého štartu hráčov v kategórii mládež bližšie info http://www.ucps.sk/Súťažný_poriadok_SFZ_úplné_znenie_platné… článok 28/ 8 - 10

Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Dohodu uvedenú v predchádzajúcom odseku je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.

Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča.

3. Termínová listina

Prvé jarné kolá sa plánujú odohrať v zmysle RS nasledovne :

VI.Liga Sportika Dospelí 10 - 11.3.2018

VII.Liga dospelí 24 - 25.3.2018

VIII .Liga dospelí 17 - 18.3.2018

VI .Liga U - 19 dorast 17 - 18.3.2018

IV. Liga U - 15 žiaci 24.3.2018

III.Liga U - 12 prípravka 7.4.2018

4.Upozornenie

ŠTK ObFZ upozorňuje funkcionárov na dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ.

ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

5.Oznam.

Oznamujeme FK, že v Smernici pre bezhotovostný styk bude navrhnutá zmena v platbách na delegované osoby na mesačnú fakturáciu.

Žiadame FK, aby nezasielali zálohové platby na delegované osoby na ObFZ.

Jozef Rosa

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov a DPR ObFZ

Odborný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ Senica sa uskutoční dňa 10.03.2018( sobota)

v Senici, Kunovská priehrada - Chata nad plážou ( žltá budova )

Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018

2.Zaslanie dotazníkov.

Upozorňujeme všetky delegované osoby ObFZ a ZsFZ, že im budú zaslané v priebehu budúceho týždne emailovou poštou dotazníky na rok 2018.Dotazník bude i na webovej stránke ObFZ  v časti dokumenty.

Vyplnené / i keď nenastala zmena údajov / žiadame zaslať späť emailovou poštou, resp.osobne,poštou do dátumu 20.2.2018.

Delegované osoby poberajúce starobný dôchodok sú povinné predložiť doklad o výmere starobného

dôchodku / výšku dôchodku začiernite/ k dohode o pracovnej činnosti.

                                          Marián Bašnár

                                           predseda KR

V. SPRÁVY TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR  plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať   školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

                                       Štefan Gálik

                                       predseda TMK

VIII.SPRÁVY KMaŠF

KMaŠF oznamuje FK, že dňa 17.2.2018 sa uskutoční v Trenčíne halový turnaj výberov ObFZ o Pohár predsedu ZsFZ v kategórii starší dorast.

NOMINÁCIA Výberu U19 ObFZ Senica

na turnaj o pohár predsedu ZSFZ 2018

Termín : 11.02. 2018 (nedeľa)

Čas zrazu : 14,45 hod

Miesto zrazu : športová hala RSMS Senica

Kategória : hráči narodení po 01.01.1999 a mladší

Program : 11.02.2018, nedeľa

14,45 - zraz pred ŠH RSMS Senica

15,00- 17,00 - tréning

17,30 - nominácia na turnaj(12 hráčov + 2 brankári).

17.02.2018, sobota, ŠH na Sihoti Trenčín

06,10 - zraz pred ŠH RSMS Senica

06,20 hod. – odchod autobusu

08,00 - 17,00 - turnaj

18,00 – 18,30 - príchod do Senice

Prineste si : obuv do haly, tepláková súprava, ponožky, hygienické potreby, registračný preukaz, kartu zdrav.poistenia, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie: Ing. Dušan Manďák ,telef.0907 266 429 email: mandak.dusan@rsms.sk

Nominovaní hráči :

Martin Baleja – B, Kristián Krajčír, Zdenek Švejda, Vladimír Vidovič – B.S.Jur

Mário Krišák, Adam Kudela, Damián Švárny, Michal Hecht, Michal Kadlečík, Zdenko Černák – Sobotište

David Mihál, Dominik Malík, Štefan Vach – Unín, Richard Vanek - Radošovce

Patrik Tomašovič, Matúš Čelústka – Štefanov

Adam Šedivý, Martin Havel - B, Dominik Stanický – Šaštín

Ondrej Cigánek, Štefan Cvečka, Tomáš Michalica – B, Libor Jablonický – B.Mikuláš

Tomáš Komorný – Kúty,Lukáš Mikuš – Oreské,Jakub Antálek – Smrdáky,Fabián Kuník – Čáry

Tréneri :Ing. Peter Ivánek 0915 250 233, peter.ivanek@gmail.com

            Miroslav Tomeček 0949 877 121, m.tomecek18@gmail.com

Vedúci družstva :Dušan Manďák 0907 266 429, mandak.dusan@rsms.sk

Upozornenie :

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

Po obdržaní nominácie zavolaj trénerovi alebo pošli SMS alebo email o svojej pripravenosti.

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov treba informovať vedúceho akcie !

Vladimír Rehák

predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica

Prečítané: 73x