Úradná správa č.35 ObFZ Senica

24.05.2018, Miroslav Maca
Úradná správa č.35 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.05.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

VI. liga – MO dospelí

30.kolo Radimov - Jablonica, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 16.6.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

VII. Liga - II trieda dospelí

Štefanov - ŠTK akceptuje písomný návrh riešenia bezpečného odchodu delegovaných osôb, hráčov a realizačných tímov z HP do sociálnych priestorov.

III.Liga - Prípravka -U12-MO SK A

21.kolo B.Mikuláš - Lakšárska Nová Ves, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 24.5.2018 t.j. vo štvrtok o 17:30 hod

III.Liga - Prípravka -U12-MO SK B

18.kolo Mokrý Háj - Kopčany , ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod.

18.kolo Oreské – Unín, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 31.5.2018 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod.

1.1 Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy :Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3 Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, svoje podnety na zmeny/doplnky posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK.

1.4 ŠTK žiada tie kluby, ktorým bol poslaný formulár Žiadosť o Pasportizáciu a doteraz riadne vyplnené tlačivo nedoručili na ŠTK ObFZ aby ho doručili v termíne do 29.5.2018. V prípade doručenia formulára bude s povereným funkcionárom dohodnutý termín vykonania Pasportu. Všetky Pasporty musia byť schválené v termíne do 15.6.2018.

1.5.Nedostatky v Zápisoch

VIII Liga 24.kolo Rovensko – Chropov neboli uvedení tréneri

1.6 Odstúpenie na DK ObFZ VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE, 24.kolo Sobotište – Kúty, ŠTK odstupuje TJ Družstevník Sobotište na DK ObFZ za porušenie RS B/11 Usporiadateľská služba – ostatní členovia US musia byť oblečení v reflexných vestách, s návrhom pokarhania.

1.7 ŠTK upozorňuje družstvá IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE, SK. A a SK B na RS/B/13, ohľadne stretnutí o umiestnenie.

ŠTK nariaďuje stretnutia odohrať 9.6. a 16.6. o 10:00 hod v poradí prvé stretnutie družstvo zo skupiny A na domácom ihrisku a odveta u družstva zo skupiny B. Posledné mužstvo zo skupiny A bude mať voľno. Po dohode klubov , ktorá bude riadne predložená na emailoch

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk a to v termíne do 4.6.2018 t.j. v pondelok do 14:00 hod bude ŠTK akceptovať zmeny termínu, prípadne zmeny poradia. Po tomto termíne ŠTK nebude súhlasiť zo zmenou termínu resp. zmeny poradia. ŠTK upozorňuje , že všetky stretnutia musia byť odohrané dňa 16.6.2018 vrátane.

1.8 ŠTK upozorňuje družstvá III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE, Sk A a SK B na RS/B/13, ohľadne stretnutí o umiestnenie.

ŠTK nariaďuje stretnutia odohrať 9.6. a 16.6. o 12:00 hod v poradí prvé stretnutie družstvo zo skupiny A na domácom ihrisku a odveta u družstva zo skupiny B. Posledné družstvo v skupine A bude mať voľno. Po dohode klubov , ktorá bude riadne predložená priamo na emailoch

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk a to v termíne do 4.6.2018 t.j. v pondelok do 14:00 hod bude ŠTK akceptovať zmeny termínu, prípadne zmeny poradia. Po tomto termíne ŠTK nebude súhlasiť zo zmenou termínu resp. zmeny poradia. ŠTK upozorňuje , že všetky stretnutia musia byť odohrané dňa 16.6.2018 vrátane.

1.9 Jesenná časť sezóny 2018/2019 pre súťaž dospelých a dorastu je predbežne naplánovaná na 5.8.2018, pre súťaže žiakov a prípraviek 1.9.2018.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 30.5.2018.

V Senici dňa 16.5.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

KR dôrazne upozorňuje R a klubových manažérov ISSF, na plnenie si povinností pred stretnutím v majstrovskom stretnutí vo všetkých súťažiach riadených ObFZ v zmysle RS B.Technické ustanovenia čl.11. Zápis o stretnutí. V prípade nesplnenia si povinností, dotyční budú odstúpení na disciplinárne konanie!!!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. marianbasnar@gmail.com, peto.tokos.88@gmail.com , feropatka@gmail.com, miroslavlinet371@gmail.com. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

26.05.2018 Sobota: Lapoš, Šefčík Mi, Mesíček, Bednár, Hurbánek, Škrinár, Tubl

26.05.-27.05.2018 Sobota-Nedeľa: Ryčovský, Otočka, Nedeľa: Matúš

Do konca súť. Ročníka 2017/18: Štora I., Buzay.

2.Pochvala.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Borský Mikuláš na výkon R Dutka M. a AR1 Knap zo stretnutia 26.kolo VI.LIGA Dospelí B.Mikuláš – Hlboké.

3.Podnet doručený na KR cez ISSF.

TJ Družstevník Unín (MZ 22.kolo, VII.LIGA Dospelí FC Sekule – TJ Dr. Unín) KR podnet prerokovala. Stanovisko KR bolo TJ Družstevník Unín zaslané prostredníctvom ISSF.

4. Fyzické previerky :

KR oznamuje R, (ktorí neabsolvovali FP dňa 9.5.2018), termín konania dňa 06.06.2018 (streda) o 17,3o hod. v Skalici na štadióne MFK Skalica. Zároveň predvoláva R na opravné FP, ktorí nevyhoveli už pri vykonaných FP. Ich úspešné absolvovanie, je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať FP.

23.05.2018 Peter Tokoš tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U205 Mário Žúrek 1309604, TJ Chvojničan Radošovce MO dosp. Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa DP čl.45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.45/2a od 21.05.2018

U206 Jozef Burian 1148438, TJ Družstevník Kunov II.tr dosp. Vylúčený za HNS –vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl.49/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a od 21.05.2018

U207 Patrik Pucheľ 1308748, TJ Kerko Šajdíkove Humence II.tr dosp. Vylúčený za HNS –úmyselné udretie do hlavy v prerušenej hre podľa DP čl.49/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2b od 21.05.2018

U208 Vladimír Kudláč 1151229, TJ Družstevník Popudinské Močidľany II.tr dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R z lavičky náhradníkov podľa DP čl.48/1c

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b od 21.05.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U209 Ruszlan Kováč 1349047, TJ Družstevník Sobotište MO žiaci .od 13.05.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa čl.41/1,2,3,4 DP

U210 Juraj Sirka 1259551, FK TJ Kúty MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 164 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 24.05.2018 do 30.9.2018

U211 Ľubomír Čelústka 1055184, ŠFK Štefanov II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 187 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 24.05.2018 do 30.9.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž. stret. podľa čl.37/5a DP

U213 Rastislav Mráz 1241924, TJ Družstevník Hlboké MO dosp. od 21.05.2018

U214 Dušan Schlosser 1229569, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. od 21.05.2018

U215 Peter Černek 1219516, TJ Družstevník Rybky MO dosp. od 21.05.2018

Disciplinárne sankcie:

U216 TJ Družstevník Sobotište MO dorast. Nerešpektovanie nariadenia ŠTK porušenie RS B /11 Usporiadateľská služba(členovia US musia byt oblečený reflexných vestách)podľa DP čl64/1a.

DS – pokarhanie a RP 5,- € podľa DP č.64/4

U202 Vladimí Vlk 1030227 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nedostavenie sa na stretnutie 18kola MO žiaci TJ Smrdáky – OFK Mokrý Háj a 18.kola prípravkyTJ Družstevník Kunov – Slovan Šaštín - Stráže . DK trestá DS – pokuta 20.-€ podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U203 Peter Holenka 1041590 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –opakované chyby v zápise o stretnutí ( nesprávna procedúra udeľovania OT v zápase ) 20kola II.tr dospelí ŠFK Štefanov – TJ Družstevník Sobotište podľa DP 64/1a. DK trestá DS – pokuta 30.-€ podľa DP čl.64/5 a RP 10,-€

U204 Peter Rusinko 1202450 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nerešpektovanie nariadenia KR - nedostavenie sa na zasadnutie komisie rozhodcov podľa DP 64/1a. DK trestá DS – pokuta 30.-€ podľa DP čl.64/5 a RP 10,-€

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 23.05.2018 o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Prečítané: 97x